GIA CÔNG SON MÔI

“𝕂Ẹ𝕆 𝕋ℍÌ ℕ𝔾Ọ𝕋 𝕋ℍẬ𝕋
ℕℍƯℕ𝔾 𝕊𝔸𝕆 ℕ𝔾Ọ𝕋 𝔹Ằℕ𝔾 𝕄Ô𝕀 𝔼𝕄
-𝘔ô𝘪 𝓝𝓰ọ𝓽 𝘭à để 𝘤𝘩à𝘯𝘨 𝘩ô𝘯. :𝘋
–𝘔ô𝘪 𝓜ề𝓶 𝘤ă𝘯𝘨 𝘣ó𝘯𝘨 𝘤𝘩à𝘯𝘨 𝓟𝓱ê 𝘵ớ𝘪 𝘨𝘪à.
𝐁Ạ𝐍 𝐂Ó Đ𝐀𝐍𝐆 𝐒Ở 𝐇Ữ𝐔 𝟏 𝐌À𝐔 𝐒𝐎𝐍 𝐃ƯỠ𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐌Ì𝐍𝐇 𝐂𝐇Ư𝐀
Liên hệ ngay với 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐓𝐎 để được tư vấn 𝐗Â𝐘 𝐃Ự𝐍𝐆 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐂Á 𝐍𝐇Â𝐍
𝚅ớ𝚒 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 độ𝚌 𝚚𝚞𝚢ề𝚗, 𝚑ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑á𝚒 đ𝚊 𝚍ạ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗 𝚌ứ𝚊 𝚋ở𝚒 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚑à𝚗𝚐 đầ𝚞 𝚝ạ𝚒 𝙽𝚑ậ𝚝 𝙱ả𝚗 𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚑à𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚟à 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. 𝚅ớ𝚒 𝚟ị 𝚝𝚑ế 𝚑ơ𝚗 𝚑ơ𝚗 𝟻 𝚗ă𝚖 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟à đứ𝚗𝚐 𝚃𝚘𝚙 𝟸𝟶 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚟ề 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚟à 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ự𝚌 𝚜ả𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝙽𝚑ậ𝚝 𝙱ả𝚗.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟒𝟐.𝟖𝟐𝟎.𝟕𝟒𝟐 (𝐌𝐬.𝐋𝐨𝐚𝐧)
Đị𝐚 𝐜𝐡ỉ: 𝟏𝟔, 𝐓𝐡á𝐢 𝐕ă𝐧 𝐋𝐮𝐧𝐠, 𝐩𝐡ườ𝐧𝐠 𝐁ế𝐧 𝐍𝐠𝐡é, 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏”

has been added to your cart:
Checkout

0964820742

Contact Me on Zalo