Gia công kem chống nắng

Gia công kem chống nắng

Gia công kem chống nắng

Mô tả

𝐒À𝐈 𝐆Ò𝐍 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝐂Ó 𝐓𝐈𝐀 𝐂Ự𝐂 𝐓Í𝐌. 𝐄𝐌 𝐍À𝐘 𝐂Ự𝐂 𝐇𝐎𝐓 𝐏𝐇Ả𝐈 𝐓𝐈𝐀 𝐓𝐇Ậ𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇. 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆

𝐂𝐇𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐋𝐀̆́𝐍𝐆 𝐋𝐎 𝐃𝐀 𝐒𝐀̣𝐌 .

  • Da cháy nắng
  • Da đen sạm
  • Da thô ráp

Da nhạy cảm với thời tiết => Làm sao bây giờ???

Bình tĩnh nào nàng ơi, chuyện gì khó để đó RIBETO lo!

𝐕Ớ𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘Ệ𝐓 𝐕Ờ𝐈 𝐕À ĐƯỢ𝐂 Á𝐏 𝐃Ụ𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐊𝐇Á 𝐍𝐇Ề𝐔 ĐỐ𝐈 𝐓ƯỢ𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕À 𝐍𝐆𝐎À𝐈 𝐍ƯỚ𝐂,
𝐕Ì 𝐕Ậ𝐘 LUÔN ĐƯỢC OEM NHIỀU NHẤT 𝐓Ạ𝐈 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐓𝐎.
𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚌𝚊𝚖 𝚔ế𝚝 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐, 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞.
Liên hệ ngay với 𝐑𝐈𝐁𝐄𝐓𝐎 để được tư vấn miễn phí.
𝚅ớ𝚒 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 độ𝚌 𝚚𝚞𝚢ề𝚗, 𝚑ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑á𝚒 đ𝚊 𝚍ạ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗 𝚌ứ𝚊 𝚋ở𝚒 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚑à𝚗𝚐 đầ𝚞 𝚝ạ𝚒 𝙽𝚑ậ𝚝 𝙱ả𝚗.
𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚑à𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. 𝚅ớ𝚒 𝚟ị 𝚝𝚑ế 𝚑ơ𝚗 𝚑ơ𝚗 𝟻 𝚗ă𝚖 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟à đứ𝚗𝚐 Top đầu 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚞𝚢 𝚝í𝚗 𝚟ề 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚟à 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ự𝚌 𝚜ả𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝙽𝚑ậ𝚝 𝙱ả𝚗.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟒𝟐.𝟖𝟐𝟎.𝟕𝟒𝟐 (𝐌𝐬.𝐋𝐨𝐚𝐧)
Đị𝐚 𝐜𝐡ỉ: 𝟏𝟔, 𝐓𝐡á𝐢 𝐕ă𝐧 𝐋𝐮𝐧𝐠, 𝐩𝐡ườ𝐧𝐠 𝐁ế𝐧 𝐍𝐠𝐡é, 𝐪𝐮ậ𝐧 𝟏
has been added to your cart:
Checkout

0964820742

Contact Me on Zalo